شیمی علم زندگی (عباس سبزواری)

نمونه سوال شيمي1

 

عبارت های زیر را کامل کنید .

آ/ اغلب اسیدها در ساختار خود یک یا چند ............ وبازها یک یا چند ..........دارند .

ب/ فشار هوا را با دستگاهی به نام ................اندازه می گیرند .

پ/ گیاهان  سبز وپلانکتون هااز طریق ............... مقدار زیادی گاز اکسیژن به آب می افزایند .

ت/ مهمترین منبع آب شیرین غیر قابل بهره برداری در کره ی زمین ................و.................است .

درستی ویا نادرستی عبارتهای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید .                                       

آ/ در ترکیب O=C=O  چهار پیوند کوالانسی وجود دارد .

ب/ حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم بیشتری دارد .

پ/ با افزایش دما میانگین سرعت ها وانرژی جنبشی سازنده ی ذرات همه ی گازها ثابت می ماند .

پ/ نیتروژن اولین گازی است که از ستون تقطیر جز به جز هوای مایع جدا می شود.

 

یون A پس از انحلال در آب توسط سر هیدرژن مولکول آب احاطه می شود :

آ/ این یون مثبت است یا منفی ؟ چرا ؟

ب/ اگر بین تعداد الکترون وپروتون آن 1واحد اختلاف باشد نماد  این یون را بنویسید .

پ/ در صورتی که این یون 10 الکترون داشته باشد ، تعداد پروتون آن را بنویسید .

 

با توجه به جدول مقابل نیروی بین مولکولی در یک گرم الکل ضعیف تر  است یا یک گرم کلروفرم ؟ چرا؟

در شرایط یکسان کدامیک دیرتر به جوش می آید ؟ چرا؟                                                              

ماده

گرمای تبخیر (j)

الکل

860

کلروفرم

250

پاسخ دهید :

آ/ در تصفیه ی آب شهری هدف از اضافه کردن یون فلوراید  و كات كبود  به آب چیست ؟

ب/چرا رسانایی الکتریکی محلول آب و نمک از آب خالص بیشتر است ؟مختصرا" توضیح دهید.

پ/ رنگ کاغذ تورنسل در محلول های زیر به چه رنگی در می آید؟ سولفوریک اسید ،  پتاسیم هیدروکسید

ت/ متعادل بودن دمای کره ی زمین  با کدام ویژگی آب مطابقت دارد .

 

با توجه به یونهای مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:  :   +Hg2+ -Mg2 + -Fe2+ -Cd2

 آ/کدام  یون ها  جزو کاتیون های سنگین محسوب می شوند ؟

ب/کدام یون ها باعث سختی آب می شوند ؟

 

50 درجه سانتیگراد چند کلوین است ؟

به سوالات زیر پاسخ دهید :

ب/ نزدیک ترین ودور ترین لایه هواکره به زمین چه نام دارد ؟

پ/ گاز اوزون درچه ناحیه ای از هواکره وجود دارد ؟

ت/ با افزایش ارتفاع چگالی چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

 

در هر مورد علت را بنویسید .

آ/ فضا نوردان برای فرود در کره ی ماه از لباس مخصوص فضانوردی استفاده می کنند .

ب/ نوشابه های گرم گاز کمتری نسبت به  نوشابه های سرد دارند .

پ/ در زمستان ها آبزیان در مناطق زیرین آب به زندگی خود ادامه میدهند .

ت/ رانندگان درزمستان بر  باد تایر ها می افزایند

 

[ پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸ ] [ 1:26 ] [ عباس سبزواری ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،